Uitgangspunten

Doelstelling

De doelstelling van een vastgoedfonds is het realiseren van een aantrekkelijk rendement op het geïnvesteerd vermogen door middel van de aankoop, exploitatie en verkoop van courante vastgoedobjecten.

Juridische structuur

De juridische structuur van het vastgoedfonds heeft de vorm van een besloten commanditaire vennootschap (CV) volgens Nederlands recht. Daarbij is De Coligny Beheer B.V. de beherend vennoot. De participanten zijn commanditair vennoot (stille vennoot). Zij delen mee in het financiële resultaat, maar hebben geen beherende functie.

Rendement

Het rendement dat behaald wordt bij het beleggen in vastgoed is op te splitsen in twee delen, te weten:

Verhuurrendement

Het exploitatieresultaat bestaat uit de huurinkomsten, eventuele BTW teruggave en renteopbrengsten verminderd met de rentelasten en de kosten als gevolg van de exploitatie van het onroerend goed. Een deel van het exploitatieresultaat, de jaarlijkse winstuitkering zijnde het cashflowrendement wordt jaarlijks uitgekeerd aan de participanten.

Verkooprendement

Het vastgoedfonds in de vorm van een commanditaire vennootschap wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd. Vooraf wordt een termijn afgesproken waarna er een voorstel tot verkoop van het onroerend goed wordt gedaan aan de vennoten. Indien dit voorstel bij meerderheid van stemmen wordt aangenomen zal worden overgegaan tot verkoop van het onroerend goed, waarna de CV ontbonden zal worden. Voor het vaststellen van de marktprijs zal als uitgangspunt een taxatierapport opgemaakt worden, waarbij de vrije verkoopwaarde in verhuurde staat kosten koper vastgesteld wordt. Voor het vaststellen van de huurwaarde geldt het lopende huurcontract. Daarna zal overgegaan worden tot verkoop aan een derde.